NPO WFAO Top
EnterWFAO Enter
★Lists of Director name

 President Nobuo Kamino     
 Chair person Jyunji Ashiki     
 Vice-chair person Eric Colon (Venezuela)
       Kikuko Morishita
       Takeshi Simoya
 Director  Joe Yamaji, Ryu Zeisei,Yoshitata Sudo,
     Shoji Mori,Haruo Hiramatu,Noriyuki Takai,
     Masahiro Chikada, Michitoshi Onoda,
     Akinari Takahashi, Naoki Matuguchi Chikako Ito
 Controller Yoshiko Fueoka★Support Corporation and etc.

 (Supporting Corporation)
  Toyota Motor Manufactureing Corporation
  GASTEC SERVICE,INC
  Jyuken Kougyou Corporation
  Nisijima Corporation
  Sala Cors Japan Corporation
  SALA HOUSE Corporation
  Sala Buturyu Corporation
  Cyuubu Gas Corporation
  Cyuubu Corporation
  Top Tour Corporation
  The Federation of Japan Amateur Orchestras Corp
  The Toyohashi Symphony Orchestra 
  The Toyohashi Youth Symphony Orchestra
  Kamiya Mental Clinic
  Morishita Kikuko Tax Accountant Office
  Emuz Network Corporation

© NPO WFAO All rights reserved